Kolizja, a wypadek - jakie są różnice

Kolizja a wypadek — jakie są różnice w tych zdarzeniach? Za jakie szkody dostaniesz odszkodowanie?

 • 20 listopada 2018

Choć określenia kolizja i wypadek często bywają używane zamiennie, to spory błąd. Każde z nich definiuje bowiem inne zdarzenie. Czym jest kolizja, a czym wypadek? Jakie szkody mogą wyniknąć z każdego z nich i jakie świadczenia możesz za nie otrzymać? Podpowiadamy.

Kolizja, wypadek, stłuczka — kiedy na drodze dochodzi do nieoczekiwanego zdarzenia, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, którego z określeń użyć. Różnice pomiędzy kolizją i wypadkiem są jednak bardzo istotne.

Kolizja a wypadek - różnice

Wypadek jest zdarzeniem w ruchu lądowym, spowodowanym przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu. Skutkiem wypadku jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała, lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni

W uproszczonej definicji wypadkiem jest więc zdarzenie, w którym są poważnie ranni lub ofiary śmiertelne.

Mianem kolizji określa się natomiast sytuację, która podobnie jak wypadek ma miejsce w ruchu lądowym i została spowodowaną przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Skutkiem kolizji są straty materialne (np. uszkodzenie pojazdu, urządzenia drogowego lub bagażu) lub nie-groźne obrażenia ciała. Kolizja nie niesie więc za sobą ofiar śmiertelnych oraz rannych, u których wystąpiły poważne urazy.

Kolizja a wypadek powodują różne rodzaje szkód

Konsekwencją wypadku i kolizji są zazwyczaj mniejsze lub większe szkody — uszczerbki doznane zarówno na mieniu (np. uszkodzenia auta), jak i na osobie (np. uszkodzenia ciała). Jakie są rodzaje szkód? Za jakie szkody dostaniesz odszkodowanie?

Klasyfikacja szkód ze względu na rodzaj

Ze względu na rodzaj szkody dzielimy na szkody osobowe (szkody na osobie) i szkody materialne (szkody w mieniu). Szkody materialne możemy dodatkowo podzielić na:

 • straty, czyli zmniejszenie majątku osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia. Dobrym przykładem jest np. uszkodzenie pojazdu;
 • utracone korzyści, czyli sytuacje, gdy na skutek wypadku lub stłuczki poszkodowany nie powiększył swojego majątku, na co z dużym prawdopodobieństwem mógł liczyć.

Szkoda osobowa

Podstawowym świadczeniem przysługującym w przypadku szkody na osobie jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Świadczenie to nie jest wypłacane automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba udowodnić swoją krzywdę poprzez przedstawienie sądowi stosownych dowodów.
W przypadku zaistnienia szkody osobowej masz prawo wnioskować również o:

 • zwrot kosztów leczenia powypadkowego, dojazdów do placówek medycznych czy opieki pielęgniarskiej;
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania nowej pracy czy adaptacji mieszkania do swoich potrzeb;
 • wypłatę świadczenia z tytułu utraconego dochodu (np. w sytuacji, kiedy podczas pobytu w szpitalu nie mogłeś wykonywać swojej pracy);
 • wypłatę odszkodowania z tytułu zniszczonych w trakcie wypadku rzeczy.

Szkoda w mieniu

Jeśli jesteś poszkodowanym w kolizji, a Twój samochód ucierpiał, otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli sprawca nie posiadał ważnej polisy OC, świadczenie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oprócz środków na naprawę pojazdu możesz otrzymać także zwrot kosztów z tytułu:

 • wynajęcia pojazdu zastępczego;
 • utraconych dochodów – jeśli auto służyło do działalności gospodarczej i umożliwiało zarabianie;
 • utraty wartości handlowej samochodu po wypadku,
 • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Zgodnie z odmienną klasyfikacją możemy wyróżnić także szkody całkowite i szkody częściowe. Takie rozróżnienie stosuje się głównie na potrzeby ubezpieczenia AC.

Szkoda całkowita

Do szkody całkowitej dochodzi, jeśli na skutek zdarzenia:

 • pojazd uległ zniszczeniu z takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy;
 • gdy koszty naprawy przekraczają pewien procent wartości pojazdu (zazwyczaj jest to 70%) w dniu likwidacji szkody.

Jeśli wystąpi szkoda całkowita, otrzymasz odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody – ale ta wartość będzie pomniejszona o wartość pozostałości, czyli elementów, które nie zostały uszkodzone w wypadku. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia autocasco.

Szkoda częściowa

Do szkody częściowej dochodzi, jeśli na skutek zdarzenia pojazd zostanie uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę. Koszt naprawy nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej po-jazdu w dniu powstania szkody. W przypadku wystąpienia szkody częściowej ubezpieczyciel wy-płaca odszkodowanie w wysokości i na warunkach zawartych w polisie.

Podsumowanie

 • Choć pojęcia wypadek i kolizja bywają używane zamiennie, ich zakres jest odmienny.
 • Skutkiem kolizji i wypadku mogą być szkody: osobowe lub/i majątkowe.
 • Z tytułu poniesionych szkód poszkodowany może otrzymać odszkodowanie oraz świadczenia dodatkowe: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów wynajęcia auta zastępczego czy zwrot kosztów rehabilitacji.
 • Zgodnie z klasyfikacją stworzoną przede wszystkim na potrzeby polisy AC wyróżniamy 2 rodzaje szkód: szkodę całkowitą i częściową.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *